Адм. услуги

Обща информация

На тази страница можете да получите информация за предоставяните услуги - процедури, необходими документи, образци на заявления.

Предложения във връзка с предоставяните услуги:

ou_egd@abv.bg

0701 50261


Издаване на удостоверение за задължително предучилищно образование от детска градина или училище, извършващо задължително предучилищно образование

Информация за: 1. Правно основание за предоставяне на административната услуга/издаването на индивидуалния административен акт. 2.Орган, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния административен акт. 3. Процедура по предоставяне на административната услуга 4. Информация за предоставяне на услугата по електронен път 5. Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт.

Научи повече

Издаване на заповед за признаване или отказ на завършен период или клас за класовете от І до ІV в училище на чужда държава

Информация за: 1. Правно основание за предоставяне на административната услуга/издаването на индивидуалния административен акт. 2.Орган, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния административен акт. 3. Процедура по предоставяне на административната услуга 4. Информация за предоставяне на услугата по електронен път 5. Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт.

Научи повече

Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование - удостоверения, свидетелства, дипломи

І. Информация за: 1. Правно основание за предоставяне на административната услуга/издаването на индивидуалния административен акт. 2.Орган, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния административен акт. 3. Процедура по предоставяне на административната услуга 4. Информация за предоставяне на услугата по електронен път 5. Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт. ІІ. Образец на заявление

Научи повече

Издаване на служебна бележка за резултатите от положените изпити за проверка на способностите

І. Информация за: 1. Правно основание за предоставяне на административната услуга/издаването на индивидуалния административен акт. 2.Орган, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния административен акт. 3. Процедура по предоставяне на административната услуга 4. Информация за предоставяне на услугата по електронен път 5. Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт. ІІ. Образец на заявление

Научи повече

Издаване на удостоверение за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършен клас, етап или основна степен на образованието

І. Информация за: 1. Правно основание за предоставяне на административната услуга/издаването на индивидуалния административен акт. 2.Орган, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния административен акт. 3. Процедура по предоставяне на административната услуга 4. Информация за предоставяне на услугата по електронен път 5. Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт. ІІ. Образец на заявление

Научи повече