ОБУЧЕНИЯ ПО ПРОЕКТ BG05M2OP001-5.001-0001 „РАВЕН ДОСТЪП ДО УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ В УСЛОВИЯТА НА КРИЗИ“

ОБУЧЕНИЯ ПО ПРОЕКТ BG05M2OP001-5.001-0001 „РАВЕН ДОСТЪП ДО УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ В УСЛОВИЯТА НА КРИЗИ“

ОБУЧЕНИЯ ПО ПРОЕКТ BG05M2OP001-5.001-0001 „РАВЕН ДОСТЪП ДО УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ В УСЛОВИЯТА НА КРИЗИ“

Темата на обученията по Дейност 4 от проекта - "Използване на електронен дневник и платформата Microsoft Teams", бе интересна и изключително полезна за родителите, които получиха ценни практически познания за работата с електронния дневник и платформата, използвана за обучение в електронна среда. Те получиха и сертификати за придобитите умения.

По проекта за реализиране на Деност 1 - Обезпечаване на образователния процес в условията на кризи, бяха предоставени 10 лаптопа за педагогически специалисти и 30 за ученици, част от които вече се използват от ученици за обучение в електронна среда.