Иновативно училище: "ПРОМЕНЯЙ СЕБЕ СИ - СПАСИ СВЕТА"

Иновативно училище: "ПРОМЕНЯЙ СЕБЕ СИ - СПАСИ СВЕТА"

Иновативно училище: "ПРОМЕНЯЙ СЕБЕ СИ - СПАСИ СВЕТА"

Разрешаването на сложните предизвикателства, пред които е изправено човечеството, породени от негативните промени в природата, изискват повече знания и действия, насочени към основни промени в отношението и общуването на хората с природата, към отпадъците, енергетика, здравеопазването, изменението на климата и изчерпването на природните ресурси. Чрез иновативни форми на обучение - гъвкави и мотивиращи, ще провокираме интереса на учениците към собственото здраве и това на природата, ще ги стимулираме за активно и отговорно отношение към света, насочени към намаляване и избягване на потенциални вреди, възстановяване на екосистемите, защото решенията, които вземаме днес, ще определят как ще живеем в бъдеще!