Проекти

Иновативно училище  - Аз искам, аз мога, аз успявам
Национална програма "Иновации в действие"
ОБУЧЕНИЯ ПО ПРОЕКТ BG05M2OP001-5.001-0001 „РАВЕН ДОСТЪП ДО УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ В УСЛОВИЯТА НА КРИЗИ“