По проект BG05M20P001-5.OOl-0001 „ Равен Достъп до училищно образование в условията на кризи" бяха проведени тренинги за повишаване на социално-емоционалните умения в ученето

По проект BG05M20P001-5.OOl-0001 „ Равен Достъп до училищно образование в условията на кризи" бяха проведени тренинги за повишаване на социално-емоционалните умения в ученето

По проект BG05M20P001-5.OOl-0001 „ Равен Достъп до училищно образование в условията на кризи" бяха проведени тренинги за повишаване на социално-емоционалните умения в ученето

    Във връзка с изпълнение на допълнително включени дейности по проект BG05M20P0015.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи”, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж ” 2014 - 2020 г., в рамките на няколко дни бяха проведени тренинги  за социално психологическа подкрепа на ученици и педагогически специалисти в условията на кризи. Това са дейности, в които са включени общинските иновативни училища за учебната 2023 - 2024 г. Тренингите бяха проведени от специалисти в различни области -  с опит в дейностите, свързани с тероризъм, случаи на насилие, бедствия, аварии, преодоляване на кризи и други критични ситуации, застрашаващи живота и здравето на децата и учениците, педагогическия и непедагогическия персонал в училищата, осъществяване на психологическа подкрепа и превенция в извънредни ситуации. С различни средства - филми, ролеви игри, демонстрации, работа в екип, изготвяне на проекти, лекторите предизвикаха интереса и креативността на учениците, както и формираха у тях базови умения за реакция при кризисни ситуации.