Проект BG05M2OP001-3.018 „Подкрепа за приобщаващо образование“ по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020

Проект BG05M2OP001-3.018 „Подкрепа за приобщаващо образование“ по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020

Проект BG05M2OP001-3.018 „Подкрепа за приобщаващо образование“ по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020