Проект BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове

Проект BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове

Проект BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове

Конкретен бенефициент по проекта е Министерството на образованието и науката.

Дейност 6 Повишаване на дигиталната компетентност и умения на учениците под формата на извънкласни дейности (клубове по интереси и допълнителни занимания по ключови дигитални умения – базови и за напреднали, включително и компютърно моделиране/кодиране).

В изпълнение на Дейност 6 от проекта през учебната 2019/2020 година в ОУ "Евлоги Георгиев" са сформирани два клуба по интереси за допълнителни занимания по ключови дигитални умения. Включени са ученици от пети клас в клуб "Нашият дигитален свят" с ръководител г-жа Румяна Маврова, а четвъртокласници се обучават в клуб "Креативни дигитални деца" с ръководител г-жа Мая Костадинова.